This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Zarządzenie nr 17/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych realizowanych od 25 maja 2020r. oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19

 

Na podstawie art.68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.), zarządzam:

 §1

 1. Organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w budynku szkoły dla uczniów klas I-III, których rodzice złożyli pisemną deklarację potrzebę opieki dla dzieci (nauczanie zdalne z wykorzystaniem technik i metod na odległość będzie kontynuowane na dotychczasowych zasadach).

 

 1. Ustalam wzór deklaracji dla rodziców dzieci objętych opieką w placówce w czasie epidemii w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

 1. Ustalam następującą organizację zajęć świetlicowych:
  1. świetlica szkolna pracuje w godzinach 6.45- 16.00,
  2. ilość grup świetlicowych zależna jest od potrzeb i deklaracji rodziców,
  3. zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4m2 na osobę,
  4. każda grupa świetlicowa może liczyć co najwyżej 12 uczniów,
  5. podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowane będą zajęcia edukacyjne polegające m.in. na:
 • wspieraniu procesu dydaktycznego realizowanego w poszczególnych oddziałach klasowych poprzez realizację treści nauczania na podstawie materiałów przygotowanych przez nauczycieli uczących w edukacji wczesnoszkolnej,
 • możliwości udziału uczniów w lekcjach on-line (Teams),
 1. podczas zajęć organizowane są przerwy, według potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach,
 2. grupy świetlicowe pracują według planu zajęć, zatwierdzonego przez dyrektora szkoły,
 3. dzieci z poszczególnych oddziałów nie spotykają się w częściach wspólnych, ani w trakcie zabaw na świeżym powietrzu ,
 4. zaleca się korzystanie przez grupy świetlicowe z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi,
 5. wstrzymuje się wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren placówki,
 6. należy ograniczyć aktywności/gry i zabawy sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami,
 7. uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w pojemniku przygotowanym dla każdego ucznia indywidualnie,
 8. uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 §2

 1. Wprowadzam Regulamin zasad bezpiecznego pobytu dzieci w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach w trakcie realizacji  zajęć opiekuńczo-wychowawczych obowiązujący od 25 maja 2020r., stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

 1. Ustalam wzór oświadczenia dla rodziców dzieci objętych opieką w placówce w czasie epidemii w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 §3

 1. Zobowiązuję pracowników placówki do:
 2. zachowywania dystansu społecznego w czasie pracy – minimum 1,5 metra,
 3. przygotowania sal świetlicowych i dydaktycznych na przyjęcie dzieci poprzez usunięcie przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować,
 4. przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczącą odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów, czyli minimum 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna),
 5. przestrzegania zakazu kontaktu personelu pomocniczego i kuchennego z dziećmi i personelem sprawującym nad nimi opiekę,
 6. wietrzenia sal minimum raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
 7. organizowania pracy w ten sposób by wykluczyć styczność dzieci z poszczególnych grup,
 8. dezynfekowania lub umycia:
 • sprzętu sportowego oraz podłóg w sali gimnastycznej po każdych zajęciach,
 • sprzętu na boisku wykorzystywanego podczas zajęć ,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN,
 1. niezwłocznego odizolowania dziecka wykazującego niepokojące objawy w wyznaczonym pomieszczeniu z zapewnieniem 2 metrów odległości od innych osób
  i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły,
 2. niezwłocznego informowania dyrektora o stwierdzeniu u siebie niepokojących objawów i niestawiania się do pracy w takim wypadku i stosowania się do realizowania wytycznych (skontaktowanie się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym lub poinformowanie służb pod nr 999 lub 112 o podejrzeniu zakażenia koronawirusem).

 §4

 1. Ustalam zgodnie z zaleceniami obsługi bezpieczeństwa i higieny pracy plan prac porządkowych i dezynfekcji placówki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr  4 do Zarządzenia.
 2. Wyznaczam pracownika pracującego na stanowisku Kierownika Gospodarczego do bieżącego monitoringu prac porządkowych i dezynfekcji i prowadzenia kart monitoringu.
 1. W przypadku organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo zalecam wprowadzenie zasad szczególnej ostrożności zgodnie
  z wytycznymi GIS i MZ.

 §5

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID -19 u pracownika placówki lub ucznia ustalam sposób postępowania:
 2. w przypadku wystąpienia u pracownika placówki lub dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem wstrzymuje się przyjmowanie dzieci do placówki i postępuje zgodnie z zaleceniami powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej,
 3. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
 4. obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny,

 

 §6

Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach.

 §7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej jednostki oraz przez wywieszenie w siedzibie jednostki.

 

Deklaracja na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych od 25.05.2020r.

Oświadczenie rodzica w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły w czasie epidemii COVID-19-2

Regulamin zasad bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440